[tomato] germination

John Sorge (Tomato@GlobalGarden.com)
Wed, 3 Mar 1999 21:48:19 -0600

How long does it take tomato seeds to germinate?

Thanks,
John Sorge